1eminescu 2alecsandri 3nichita

1. Despărţirea în silabe ţine cont de vocalele din acel cuvânt.

2. Există mai multe reguli de despărţire în silabe, unele după pronunţare, altele după structura cuvântului.

 

 

Să ne amintim:

În fiecare silabă există o vocală şi numai una. Numărul de silabe coincide cu numărul vocalelor.

 

Prin urmare, cuvintele plurisilabice se despart după nişte reguli ce ţin seama de numărul de vocale din acel cuvânt şi de numărul de consoane dintre vocale.

a) Regula vocalelor (Rv: v-v)

Două vocale alăturate stau în silabe diferite.

Ex. aer:a-er;    poet: po-et;    fi-ind

Obs. Semivocalelevor sta în aceeaşi silabă cu vocalele cu care se rostesc împreună.

Ex. caiet: ca-iet;    bă-iat;     vi-oa

 

b) Regula 1 (R1: v-cv)

O consoană aflată între două vocale trece în silaba a doua.

Ex. apă: a-pă ;    pământ: pă-mânt;    fo-cul

 

Obs. Litera „x” se ia la despărţire ca o singură consoană (deşi redă două sunete).

Ex. taxă: ta-xă

 

c)Regula 2 (R2: vc-cv)

Două consoane aflate între vocale stau în silabe diferite.

Ex. carte: car-tepeşte: peş-te

 

d)Excepţia de la regula 2 (E2:v-ccv)

Când a doua consoană este „l” sau „r” (iar consoana anterioară este b, c, d, f, g, h, p, t, v), ambele consoane trec în silaba a doua.

Ex. tablă: ta-blă ;    tigru: ti-gru

e) Regula 3 (R3: vc-ccv): Dacă există 3 sau mai multe consoane între două vocale, prima consoană trece în silaba din faţă, iar celelalte consoane la silaba din spate.

Ex. aspru: as-pru ;    monstru: mon-stru

  1. f)Excepţia de la regula 3 (E3: vcc-cv)

În cazul grupurilor de consoane greu de rostit (lpt, mpt, ncş, nct, ncţ, rct, rtf, stm, ndv...), despărţirea se face după a doua consoană.

Ex. sculptor: sculp-tor;   jertfă: jert-fă (: vcc-cv)

Obs. Regulile 1, 2 şi 3 se aplică şi în cazul când în vecinătatea consoanelor se găsesc semivocale.

Ex. ve-deau; hai-nă;   un-soare;   cin-stea

Obs. În afara acestor reguli fonetice de despărţire există şi altele, care iau în considerare structura cuvântului.

Astfel:

g)Regula prefixului(Rp)

În cazul cuvintelor formate cu prefixe se recomandă ca despărţirea să se facă după prefix.

Ex. in-e-chi-ta-bil; in-e-fi-ci-ent; dez-a-pro-bă

h)Regula compunerii (Rc)

În cazul cuvintelor compuse, se recomandă să se ţină seama de elementele componente.

Ex. drept-unghi

 

Totuşi, DOOM2 prevede ca dintre cele două principii ce reglementează despărţirea cuvintelor – cel al pronunţiei şi cel al structurii – primul să prevaleze, iar al doilea să se aplice doar în situaţii speciale. Vom despărţi aşadar: i-ne-chi-ta-bil;      i-ne-fi-ci-ent;     de-za-pro-bă;   drep-tunghi. 

Oricum, în majoritatea situaţiilor, despărţirea după pronunţare şi despărţirea după structură produc rezultate identice.

Ex. ast-fel -  Grupul de consoane tf e greu de pronunţat, ceea ce duce la separarea celor două consoane; totodată, observăm că astfel s-a format prin compunere, aşadar termenii vor fi separaţi prin linioara de despărţire.

Obs. Despărţirea cuvintelor în silabe îşi găseşte aplicare în stabilirea măsurii şi a ritmului în versificaţie. În scriere, în mod obişnuit, cuvintele se despart în silabe doar la capăt de rând. În acest caz însă, DOOM 2 stabileşte reglementări suplimentare.

Astfel:

a)Nu se despart la capăt de rând şi se trec pe rândul următor:

- abrevierile şi derivatele lor: MEC, R.A.T.B, PSD-ist, d-ta...

- numele proprii de persoane: Popescu, Molnar;

- numeralele ordinale scrise cu cifre şi litere: al XIX-lea; a 7-a;

- cuvintele care, prin despărţire, dau naştere la structuri alcătuite dintr-o singură vocală: a-pă; i-de-e; o-dată.

b)Este interzisăaplicarea regulii prefixului şi a compunerii dacă prin despărţire se produc secvenţe care nu sunt silabe: nevr-algie, psih-iatrie (Corect: ne-vral-gi-e, psi-hi-a-tri-e.)

 

c)Se recomandă să nu se despartă prenumele de numele de familie: Mihai Eminescu; de asemenea, nici notaţiile ce conţin abrevieri: 6 kg,  art. 14.

d) Se admite despărţirea cuvintelor scrise cu cratimă la capăt de rând chiar pe locul cratimei (floarea-soarelui, luare-aminte, site-uri, nord-vest...), dar e recomandă evitarea despărţirii când ea produce secvenţe care nu sunt silabe ori secvenţe dintr-o singură literă: într-adevăr, văzând-o.

 

* * *

 

Alte pagini:

- Fenomene fonetice

- Silaba

- Cuprins – noţiuni de fonetică